Installere
Gråvannsanlegg

Nesodden · Ski · Follo · Oslo · Akershus

Gråvannsanlegg

Gråvannsanlegg brukes for oppsamling av avløpsvann fra dusj, vask og oppvask. Kontakt oss for hjelp med installasjon av gråvannsanlegg.

Gråvannsanlegg fra Odin Miljø

Gråvannsanlegg er mest brukt til renseanlegg for hytte og fritidsboliger. Renseanlegget gir deg mulighet til å ha innlagt vann på hytta uten kostnadskrevende anleggsarbeider.

Renseprosessen

Odin Gråvanns-renseanlegg består av fett/-slamutskiller som første mekaniske grov-sedimentering. Gråvannet ledes videre inn i en pumpekum hvor vannet automatisk blir pumpet opp i en spiraldyse som fordeler vannet jevnt over filterarealet.

Gråvannsfilteret består av 3 sjikt med filtermateriale:

  • Øverste lag: Ca. 100 mm. Filtra Lite NC – 4-10 mm størrelse.
  • Midterste lag: Ca. 600 mm Filtra Lite P – 0,5-4 mm størrelse.
  • Nederste lag: Ca. 200 mm Filtra Lite NC- 4-10 mm størrelse.

Her vil vannet sakte synke gjennom filteret og det rensede vannet blir ledet ut i bunnen på tanken via et integrert prøvetakingsrør. Utløpsvannet kan nå ledes til resipient, som kan være infiltrasjon i stedlige masser, elv, bekk eller sjø.

Monteringsalternativer

Nedgravd i bakken, under hytte, i bod eller kjeller.

Frostsikring (tilleggsutstyr)

Frostguard varmekabel kan leveres ferdig montert i ulike lengder.

Utslipp av renset gråvann til resipient

Det ferdig rensede gråvannet kan enten ledes til bekk (med helårs vannføring), til sjø (dypere enn 2 m. på laveste lavvann) eller det kan infiltreres i stedegne masser.